കൃഷിനാശം; ഈ മാസം 30 വരെ അപേക്ഷ നൽകാം

ഇടുക്കി: വരൾച്ച മൂലം പൂർണമായ കൃഷിനാശം സംഭവിച്ച കർഷകർക്ക് ഓൺലൈനായി എ ഐ എം എസ് പോർട്ടൽ വഴി ഈ മാസം 30 വരെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ് . കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് കൃഷിഭവനുമായി ബന്ധപ്പെടണമെന്ന് വാഴത്തോപ്പ് കൃഷി ഓഫീസർ അറിയിച്ചു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *