കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തില്‍ ഒഴിവ്

ഇടുക്കി: അറക്കുളം കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തില്‍ ആഴ്ച്ചയില്‍ മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് 550 രൂപ ദിവസ വേതനത്തിന് ക്ലര്‍ക്കിനെ നിയമിക്കുന്നു. ഫെബ്രുവരി 16 ന് അഭിമുഖം നടക്കും.

ബിരുദ യോഗ്യതയുളളവര്‍ക്ക് പങ്കെടുക്കാം. ആരോഗ്യവകുപ്പില്‍ 15 വര്‍ഷത്തില്‍ കുറയാത്ത പ്രവൃത്തി പരിചയം, സ്പാര്‍ക്ക് മറ്റു ഓഫീസ് സോഫ്റ്റ്വെയറുകള്‍ എന്നിവയിലുള്ള പരിജ്ഞാനം, കെഎസ്ആര്‍ പരിജ്ഞാനം എന്നിവ അഭികാമ്യം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *